Category Archives: Δράσεις

ΨΗΦΙΣΜΑ: «ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΚΕ ΡΟΜΑ 2021-2030 – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ»

Στο πρώτο έκτακτο ΔΣ του 2022 της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά  ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, με αφορμή την υπό εξέλιξη διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο http://www.opengov.gr/minlab/?p=5472 για την Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 (ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030), τα μέλη του Τριτοβάθμιου Οργάνου Εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά αποφάσισαν ομόφωνα να εγκρίνουν το ακόλουθο Ψήφισμα, και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Βασίλη Πάντζο να προωθήσει την επικοινωνία και διάχυση του.

1.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ χαιρετίζει κατ΄ αρχήν τη μεθοδολογία εκπόνησης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030, καθώς αξιοποίησε με συστηματικό τρόπο τα πορίσματα της αποτίμησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2011-2020 και του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2017-2021, και στηρίχθηκε σε σημαντική έκταση σε διδάγματα των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της ένταξης των Ρομά. 

2.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ αναγνωρίζει την ιδιαίτερη συμβολή της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας (Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) τόσο στην διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030, όσο κυρίως στην τεχνοκρατική προώθηση μίας ιδιαίτερα σύνθετης διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινότητας των Ρομά την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2021, που υποστηρίχθηκε ενεργά από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιώργο Σταμάτη. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε για πρώτη φορά στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινότητας των Ρομά να εκφράσουν με συστηματικό τρόπο τις ανάγκες τους και να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή τους στην Ελληνική κοινωνία. Για τους λόγους αυτούς, η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ αναμένει την αξιοποίηση της συμβολής της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας στις διαδικασίες υποστήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030, ιδίως στα πρώτα κρίσιμα στάδια εφαρμογής της.

3.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ χαιρετίζει κατ΄ αρχήν τις προτεινόμενες βασικές προτεραιότητες δράσης της Ελληνικής Πολιτείας την περίοδο 2021-2030 για την ένταξη των Ρομά (ΠΥΛΩΝΑΣ Ι. «Πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά», ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ. «Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά», ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ. «Πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά», ΠΥΛΩΝΑΣ ΙV.«Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Ρομά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή»), θεωρώντας ότι ανταποκρίνονται σε σημαντική έκταση (με κύρια εξαίρεση την πρόσβαση των Ρομά σε αξιοπρεπή και οικονομικά ανεκτή στέγαση) τόσο στις διαπιστωμένες ανάγκες της κοινότητας των Ρομά, όσο και στις απαιτήσεις του νέου Στρατηγικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ρομά 2021-2030 (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2020 «Μια Ένωση Ισότητας – Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά», Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαρτίου 2021 για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά).

4.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ δεν αποδέχεται ότι άμεσα ωφελούμενοι της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030 πρέπει να είναι μόνο Ρομά που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειαςΆμεσα ωφελούμενοι της Στρατηγικής πρέπει να είναι όλοι οι Ρομά  που διαμένουν στην Ελλάδα και:

  • είτε απειλούνται άμεσα από υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας διαρθρωτικών παραγόντων, που θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα τους να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω ίδιων πόρων, 
  • είτε βιώνουν μη θεσμικά αποδεκτές καταστάσεις διακρίσεων από το κράτος, την αγορά και άλλους (οργανωμένους ή μη) πολίτες,
  • είτε αδυνατούν να εξασφαλίσουν για υποκειμενικούς / αντικειμενικούς λόγους συνθήκες ουσιαστικής συμμετοχής στην Ελληνική κοινωνία.

Παράλληλα, η ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030 πρέπει να αποτελέσει μοχλό για την προώθηση παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν την ισότιμη πρόσβαση και άλλων Ελλήνων πολιτών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως η συμπεριληπτική εκπαίδευση, η υγεία, η απασχόληση, η στέγαση και η ενέργεια.

5.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ χαιρετίζει κατ΄ αρχήν το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο κατοχύρωσης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030 σε σχέση με τον ΠΥΛΩΝΑ ΙV, θεωρώντας ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες (Διατομεακή Επιτροπή για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ένταξη των Ρομά, Εθνικό Παρατηρητήριο Ρομά, Επιτροπή Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, Φόρουμ Ρομά) θα επιτρέψουν την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και της αυτεξουσιότητας υπό μία βασική προϋπόθεση: την ουσιαστική συμμετοχή της κοινότητας των Ρομά στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών που τους αφορούν.

6.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ θεωρεί, όμως, ότι σε αντίθεση με το προσχέδιο της Στρατηγικής που είχε κατατεθεί προς συζήτηση από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιώργο Σταμάτη το καλοκαίρι του 2021, η φιλοσοφία και το περιεχόμενο της υπό διαβούλευση ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030 δεν εξασφαλίζουν την θεμελιώδη αρχή της ουσιαστικής συμμετοχής της κοινότητας των Ρομά στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών που τους αφορούν, καθώς:

  • Δεν αναγνωρίζεται ο θεσμικός ρόλος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» ως το πρώτο τριτοβάθμιο σωματείο στην ιστορία των Ρομά με σκοπό την εκπροσώπηση, τη στήριξη και την κοινωνική ένταξη τους.
  • Δεν εξειδικεύεται ο τρόπος συμμετοχής και αξιοποίησης των πρωτοβουλιών του ΠΥΛΩΝΑ ΙV (ιδίως σε σχέση με το Εθνικό Παρατηρητήριο Ρομά και το Φόρουμ Ρομά) από την κοινότητα των Ρομά. 
  • Απουσιάζει οποιαδήποτε δράση ενίσχυσης της «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» και των δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών μελών της από την Ελληνική πολιτεία.
  • Απουσιάζει οποιαδήποτε ρητή αναφορά στην προώθηση στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, της «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» και των δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών μελών της για την υλοποίηση της Στρατηγικής.
  • Υποκαθίσταται ο θεσμικός ρόλος της «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» και των δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών μελών της από άτυπα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (βλ. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών») που δεν εκπροσωπούν την κοινότητα των Ρομά.

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ υπενθυμίζει μία διαχρονική πραγματικότητα: η προώθηση σχέσεων ευέλικτης συνδιαλλαγής του επίσημου κράτους με «συλλογικότητες» που δεν εκπροσωπούν θεσμικά τα δικαιώματα της κοινότητας των Ρομά δημιουργούν καταστάσεις  πατερναλισμού και συντηρούν το φαινόμενο των τσιγγανοπατέρων,  αποτελώντας τροχοπέδη στην ισότιμη ένταξη όλων των Ελλήνων Ρομά. Το ΔΣ της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ είναι αντίθετο  με  οποιεσδήποτε σχετικές απόπειρες απαξίωσης της κοινότητας των Ρομά και επιλεκτικής υποκατάστασής της από μια ΑΜΚΕ, η οποία δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τους Έλληνες Ρομά. 

7.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ χαιρετίζει κατ΄ αρχήν το προτεινόμενο πλαίσιο παρεμβάσεων της κεντρικής διοίκησης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030, αλλά επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της ίδρυσης Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Ρομά που θα προωθήσουν Περιφερειακές Στρατηγικές  Ένταξης των Ρομά και της βελτίωσης των Παραρτημάτων Ρομά των Κέντρων Κοινότητας υπό τον συντονισμό των ενώσεων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ) και την τεχνική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

8.Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ χαιρετίζει κατ΄ αρχήν το προτεινόμενο πλαίσιο των πηγών χρηματοδότησης της ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030, αλλά επισημαίνει τόσο την ανάγκη δέσμευσης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υποστήριξη βιώσιμων δράσεων μακράς διάρκειας, όσο κυρίως τους κινδύνους υπερβολικής στήριξης αποσπασματικών προγραμμάτων ενίσχυσης της κοινότητας των Ρομά σε πηγές του ΕΣΠΑ 2021-2027 και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Το ΔΣ της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ  ζητά την ΠΑΡΑΤΑΣΗ της διαβούλευσης για ένα δεκαήμερο από την αρχικώς καθορισμένη ημερομηνία λήξης της (07/01/2022) ώστε να επιτευχθεί η πραγματική διαβούλευση των δυνητικά ωφελούμενων της ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030, των Ελλήνων Ρομά.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟ ΤΟΥ ΜέΡΑ25 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΠΑΝΗ

Γιάνης Βαρουφάκης, Μιχάλης Κριθαρίδης, Σαράντος Θεοδωρόπουλος, με τους συνηγόρους της οικογένειας Θανάση ΚαμπαγιάννηΗλία Γιαννόπουλο και Αλεξάνδρα Καραγιάννη πηγή: https://mera25.gr/g-varoufakis-stous-dikigorous-tis-oikogeneias-tou-n-sabani-to-mera25-tha-katathesei-erotisi-gia-tin-ypiresiaki-katastasi-ton-andron-tis-dias/?fbclid=IwAR3uuVP1jl-83crb_bAGhEO-ceYRnogyV4ttveA8sUeas3iYBa462M8J5c8

Η ερώτηση της ΚΟ του ΜέΡΑ25 για την υπηρεσιακή κατάσταση των επτά αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του Νίκου Σαμπάνη υποβλήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου, μετά τη συνάντηση που είχαν οι συνήγοροι της οικογένειας Σαμπάνη αυθημερόν με τον γραμματέα του ΜέΡΑ25 κ. Γ. Βαρουφάκη.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: «Υπηρεσιακή κατάσταση των επτά αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ κατηγορούμενων για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα»

Το βράδυ της 22ας προς 23η Οκτωβρίου 2021 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενεπλάκησαν σε καταδίωξη υπόπτου οχήματος στο οποίο επέβαιναν τρεις (3) νεαροί άνδρες Ρομά, δύο εκ των οποίων ανήλικοι. Λόγω της επικινδυνότητας της καταδίωξης, το Κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης έδωσε εντολή στις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. να σταματήσουν την καταδίωξη, όμως οι ομάδες της ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αττικής συνέχισαν να καταδιώκουν το όχημα αγνοώντας τις επανειλημμένες εντολές του κέντρου για απεμπλοκή και κατέληξαν στο Πέραμα όπου πυροβόλησαν τουλάχιστον 36 φορές κατά του οχήματος, εντός κατοικημένης περιοχής και χωρίς να επιδείξουν την στοιχειώδη επιμέλεια και αναλογικότητα στη χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 18χρονου συνοδηγού Νίκου Σαμπάνη και τον βαρύτατο τραυματισμό του ανήλικου συνεπιβάτη του. Μάλιστα, πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ για κατάθεση φερόμενου ως εκπαιδευτή των αστυνομικών της ΔΙΑΣ στην ανακρίτρια Πειραιά (με ημερομηνία 9/11/2021), σύμφωνα με τον οποίο ο αριθμός των βλημάτων στην συγκεκριμένη περίσταση ήταν «δικαιολογημένος».

Οι επτά αστυνομικοί που πυροβόλησαν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Νίκου Σαμπάνη, ισχυρίστηκαν ότι βρίσκονταν σε άμυνα καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου κινούταν με ανθρωποκτόνο πρόθεση εναντίον συναδέλφου τους, ισχυρισμός που δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς ουδείς τραυματισμός αστυνομικού προέκυψε.

Με δεδομένο ότι κατά των επτά αστυνομικών που πυροβόλησαν με αποτέλεσμα τον θάνατο του 18χρονου Νίκου Σαμπάνη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και με δεδομένο ότι οι πράξεις τους ενέχουν βαρύτατες ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες, καταδεικνύεται η προφανής ακαταλληλότητά τους καθώς οι πράξεις τους, αντί για αίσθημα ασφάλειας, δημιουργούν ανασφάλεια στους πολίτες που καλούνται να προστατεύουν. Ανεξάρτητα από την τελική κρίση για τον βαθμό εμπλοκής και υπαιτιότητας του καθενός, βάσει του δεδομένου των σημερινών κατηγοριών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Τι πειθαρχικά μέτρα έχουν ληφθεί κατά των επτά αστυνομικών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση;

2. Έχουν τεθεί οι επτά αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε διαθεσιμότητα και αν όχι, υπάρχει τέτοια πρόθεση;

3. Ποια είναι η υπηρεσιακή τους κατάσταση σήμερα;

4. Τους έχουν επιστραφεί τα υπηρεσιακά τους όπλα;

5. Θα συμμετάσχει ο ως άνω αστυνομικός εκπαιδευτής στις δημοσιοποιηθείσες επανεκπαιδεύσεις των αστυνομικών της ΔΙΑΣ και αν ναι με ποια ιδιότητα και σε ποιο πεδίο;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης

Μαρία Απατζίδη

Κρίτων Αρσένης

Κλέων Γρηγοριάδης

Γιώργος Λογιάδης

Φωτεινή Μπακαδήμα

Σοφία Σακοράφα

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει τη Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, κα Καλλιόπη Λυκοβαρδή, σε συνάντηση εργασίας με στόχο την επισκόπηση της μεταξύ μας αλληλογραφίας και συνεργασίας μέχρι σήμερα, η οποία και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣτΠ τη Δευτέρα 13/12/2021.

Με αφορμή την ήδη υπάρχουσα συνεργασία παρουσιάστηκαν το έργο και οι στόχοι του Παρατηρητηρίου Συνηγορίας και Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ρομά. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο νομικός σύμβουλος της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ κ. Ηλίας Γιαννόπουλος και από την πλευρά της Equal society ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Φρεμεντίτης και ο επιστημονικός συνεργάτης κ. Φώτης Σπυρόπουλος.

Τον ΣτΠ εκπροσώπησαν η Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη κα Καλλιόπη Λυκοβαρδή και η senior investigator κα Δήμητρα Μυτιληναίου.

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ ΕΔΩ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ  

Όλες οι μέχρι σήμερα πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί για τους Έλληνες Τσιγγάνους έχουν δυστυχώς καταδικαστεί στο να αποτύχουν οικτρά. Τόσο η ίδια η ελληνική πολιτεία σε κεντρικό επίπεδο είτε σε επίπεδο αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. 

Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων Ρομά αλλά και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς δες ΜΚΟ, πανεπιστημιακά ιδρύματα κά δεν κατάφεραν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και με όρους ισότιμου και σύγχρονου διαλόγου με ολοκληρωμένες προτάσεις και μεταφορά των πραγματικών αναγκών του ίδιου του πεδίου να δώσουν επιτέλους λύσεις στα χρόνια και ανακυκλούμενα προβλήματα των εξαθλιωμένων και περιθωριοποιημένων θυμάτων ρητορικής μίσους και αντιτσιγγανισμού, των Ελλήνων Ρομά. 

Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ στα 5 χρόνια πορείας της έβαλε τέλος στην παθητική συμμετοχή των Ελλήνων Τσιγγάνων, στη βιομηχανία εξαγοράς συνειδήσεων και ψήφων, στη βάρβαρη στοχοποίηση από τα ΜΜΕ και στη ρητορική του μίσους. Ωστόσο, συνειδητοποιήσαμε ότι τα πράγματα κινούνται στη λάθος κατεύθυνση, κι αυτό πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Αυτό επιβάλει το πεδίο, στο οποίο είμαστε παρόντες εδώ και 5 χρόνια αναλαμβάνοντας καθημερινά δράση σε όλους τους τομείς. Ο αγώνας είναι τεράστιος μπροστά μας.

ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ: 5 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ

Στα 5 χρόνια πορείας το πρώτο τριτοβάθμιο και αντιπροσωπευτικότερο όργανο εκπροσώπησης των Ελλήνων Τσιγγάνων, που προέκυψε μέσα από συλλογικές καταστατικές και δημοκρατικές διαδικασίες άνοιξε τον δρόμο στον εκδημοκρατισμό, τον εκσυγχρονισμό και την «κάθαρση» σε επίπεδο εκπροσώπησης.

Η καθημερινή επαφή με το πεδίο και η σκληρή μάχη σε όλα τα επίπεδα για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των ίδιων των Ρομά τόσο για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους όσο και για την συμμετοχή τους στη δημόσια σφαίρα και στα κοινά χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από το κράτος δείχνει να κερδίζει καθημερινά έδαφος.

Η πολιτισμική αφύπνιση των ίδιων των Ρομά, η αναγωγή της εκπαίδευσης σε μείζονος προτεραιότητας ζητούμενο, η ολιστική επιτέλους προσέγγιση των προβλημάτων στέγασης, απασχόλησης, πρόσβασης στις δομές υγειάς και στη δικαιοσύνη, το φρένο στον ρατσισμό, στη ρητορική του μίσους και στη μισαλλοδοξία σε επίπεδο δημοσίου διαλόγου για τους Ρομά είναι τα πρώτα «δώρα» του συναρπαστικού αυτού πενταετούς αγώνα.

Έχουμε ακόμα να κάνουμε πάρα πολλά. Οντότητα και διάσταση μας δίνουν εξαθλιωμένοι άνθρωποι, καθηλωμένοι στο περιθώριο, στον κοινωνικό αποκλεισμό και την ακραία φτώχεια. Η προσπάθεια κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς (για 40 και πλέον χρόνια της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας βανδαλίζονται και κλέβονται άπειροι πόροι), η μάχη κατά της απόπειρας εξαγοράς συνειδήσεων καθώς και η απαραίτητη επιτέλους γνώση του τσιγγάνικου ζητήματος σύμφωνα με τα πορίσματα της εθνολογικής και ανθρωπολογικής επιστήμης παραμένουν τα πεδία του αγώνα μας για το επόμενο διάστημα. ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΙ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΔ

Συνάντηση εργασίας μεταξύ της Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ πραγματοποιήθηκε, κατόπιν προσκλήσεως της Γραμματείας, στα γραφεία του κόμματος της ΝΔ χθες (30-11-2021).

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Γιώργος Στεργίου, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ, η κ. Μαρία Νάτσιου, Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΝΔ και η εμπειρογνώμονας κ. Τζίνα Παναγιώτου, ενώ από την πλευρά της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ ο κ. Βασίλειος Πάντζος, Πρόεδρος, και ο κ. Ηλίας Γιαννόπουλος, Νομικός Σύμβουλος.

Έγινε μια εκ βάθεων πολύωρη συζήτηση γύρω από τη Νέα Εθνική Στρατηγική, το 10ετες Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τους Ρομά καθώς και το πάγιο αίτημα για περαιτέρω θεσμική αναγνώριση και ενδυνάμωση της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ. Επιπλέον, στην εξέλιξη της συζήτησης η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ αναφέρθηκε στο στεγαστικό ζήτημα για το οποίο αναμένεται να  υποβάλει ολοκληρωμένες προτάσεις. Τέλος, έγινε επισκόπηση τρεχόντων προγραμμάτων, με έμφαση στο έργο «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά και ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων φορέων – ΡΟΜ».

Ακούστηκαν ειλικρινείς απόψεις και συμφωνήθηκε να υπάρξει συνέχεια και συστηματικοποίηση της συνεργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΜΑ 

Στη Μπίτολα της Βόρειας Μακεδονίας έλαβε χώρα η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος «Roma Health Care II» το διήμερο 13-14 Νοεμβρίου 2021, με τη συμμετοχή εταίρων από τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. 

Την έναρξη των εργασιών έκανε ο νέος δήμαρχος της Μπίτολα, κ. Toni Konjanoski, ο οποίος καλωσόρισε θερμά τους συμμετέχοντες και επιβεβαίωσε την περαιτέρω υποστήριξη του στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου «Roma Health Care II», το οποίο αφορά στην βελτίωση της υγείας των Ρομά μέσω του θεσμού του Διαμεσολαβητή Υγείας Ρομά . Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των έως τώρα εργασιών και συζητήθηκαν οι επόμενες κινήσεις που αφορούν την εκπαίδευση των Διαμεσολαβητών Υγείας.  

Το σημαντικότερο σημείο ήταν η εισαγωγή των διαμεσολαβητών υγείας Ρομά που θα εκπαιδευτούν στα πλαίσια του προγράμματος. Από την πλευρά της Ελλάδας, εταίροι του προγράμματος είναι η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, με την οποία συμμετείχε ενεργά για πρώτη φορά η εκπαιδευόμενη ρομνή Μεσολαβήτρια Υγείας κ. Μαρία Νικολάου, και ο Δήμος Χαλανδρίου. Τη δεύτερη μέρα έγινε παρουσίαση των επιμέρους τοπικών σχεδίων των συμμετεχόντων Δήμων.

Ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία και καλωσορίζουμε όλους τους διαμεσολαβητές υγείας Ρομά στο πρόγραμμα ευχόμενοι μία δημιουργική και ουσιαστική συνεργασία που θα βοηθήσει τις Ρομά κοινότητες σε κάθε χώρα να βελτιώσουν την ποιότητα της υγείας τους και να λύσουν τα χρόνια προβλήματα έλλειψης ενημέρωσης για θέματα υγείας, διευκολύνοντας την ουσιαστική πρόσβαση τους στην υγεία.

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ Η ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ (8/11/2016 – 8/11/2021)

Μέρα γιορτής για την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά η σημερινή.

Πριν πέντε χρόνια σαν σήμερα δημιουργήθηκε και ξεκίνησε η κοινωνική δράση του πρώτου και μοναδικού τριτοβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης των Ελλήνων Ρομά στη χώρα μας. 

Πέντε χρόνια καθημερινής τριβής στο πεδίο, δίπλα στους συνανθρώπους μας, γνωρίσαμε τις ανάγκες τους, αποτυπώσαμε τα προβλήματα και αφουγκραστήκαμε τις αγωνίες τους. Αγωνίες όλων των μελών του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ καθώς και όσων συμπορεύτηκαν μαζί μας σε όλη αυτήν την πορεία. 

Στόχος του Πανελλαδικού Οργάνου από την πρώτη στιγμή ήταν και παραμένει η ολιστική ένταξη όλων των κοινωνικά ευάλωτων συμπολιτών μας, Ελλήνων Ρομά, ισότιμα και ισόρροπα στον κοινωνικό ιστό. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προχωρήσαμε σε συνέργειες τόσο σε τοπικό, όσο και σε κεντρικό επίπεδο και παρά τις δυσκολίες βρήκαμε συμμάχους με τους οποίους μοιραζόμαστε το κοινό όραμα της ολιστικής ένταξης. Μέσω πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων συμπορευόμαστε σε μία συλλογική προσπάθεια ένταξης των Ελλήνων Ρομά συμπολιτών μας. 

Τα πέντε αυτά έτη μας βρίσκουν πιο έμπειρους και δυναμωμένους από ποτέ και αποτελούν τη βάση για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. 

Το Δ.Σ. της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ εύχεται οι δημοκρατικοί καθημερινοί αγώνες να καταφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα της ένταξης σε τέτοιο βαθμό ώστε στο μέλλον να είμαστε κοντά στους Έλληνες Ρομά όχι ως μοχλός ενταξιακής διαδικασίας, αλλά ως φορέας που θα εγγυάται την κοινωνική ασφάλεια, αφού η ένταξη θα έχει επιτευχθεί.

Χρόνια πολλά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

27 με 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Plauen της Γερμανίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος pROceed. Εταίροι από Γερμανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ιταλία, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την πορεία του προγράμματος, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά καλές πρακτικές που εφαρμόζει η Γερμανία στους τομείς της απασχόλησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε επίστεψη στο Κέντρο Πληροφοριών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Berufsinformationszentrum – BIZ), το οποίο αποτελεί το κεντρικό σημείο επαφής και πληροφόρησης και είναι ανοιχτό στο κοινό όλων των ηλικιών. Παρέχει δωρεάν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για όλα τα επαγγέλματα που υπάρχουν στη Γερμανία, όπως και καθοδήγηση σχετικά με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Επιπλέον διατίθενται  θέσεις εργασίας στο διαδίκτυο, όπου μπορεί κανείς να κάνει αναζητήσεις σχετικά με θέματα εργασίας και επαγγέλματος, εκπαίδευσης και σπουδών, όπως και αιτήσεις πρόσληψης.

Μία άλλη καλή πρακτική, η οποία παρουσιάστηκε, είναι η «Παραγωγική μάθηση», μία εναλλακτική εκπαιδευτική διαδικασία με διαφορετική φιλοσοφία από το τυπικό σχολείο. Μέσω της παραγωγικής μάθησης οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους μέσω δραστηριοτήτων, πρακτικής εφαρμογής και εμπειρίας και στη συνέχεια να διαχύσουν αυτή τη γνώση στους συμμαθητές τους. Το περιβάλλον στο σχολείο είναι εξαιρετικά φιλικό και απαρτίζεται από ειδικά εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό. Αυτό το εκπαιδευτικό μοντέλο εφαρμόζεται με επιτυχία και σε άλλες χώρες. Δείτε περισσότερα εδώ: http://www.ineps.org/ineps-information.html

Επόμενο βήμα των εταίρων είναι η διερεύνηση τρόπων αφομοίωσης αυτών των πρακτικών και στις χώρες τους βάσει των ιδιαίτερων αναγκών της κοινότητας, ώστε να αποδώσουν τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΠΙΤΟΛΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PROUD I

Από τις 4 έως τις 7 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην πόλη Μπίτολα της Βόρειας Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου « PROUD I – Preserving Romanes through the Utilisation of an Online Dictionary?» με τη συμμετοχή εταίρων από τη Γερμανία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σερβία.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να διαπιστωθεί εάν η δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για τη ρομανί γλώσσα θα ήταν ένα λογικό εργαλείο τόσο για τη διατήρηση της ρομανί ως μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας των Ρομά, όσο και για τη συμμετοχή τους στη δια βίου μάθηση.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε τους τελευταίους μήνες. Συζητήθηκαν επίσης οι τρέχουσες δραστηριότητες και καθορίστηκαν τα μελλοντικά βήματα. Τέλος, έγινε ξενάγηση στην πόλη και στη βιβλιοθήκη της Μπίτολα, που αποτελεί το πρώτο πολιτιστικό ίδρυμα που υλοποιεί ένα πρόγραμμα Erasmus + στη χώρα.

Την ΠΑΝΟΣΕΡ εκπροσώπησαν ο επιστημονικός συνεργάτης Γιάννης Μάντζας και ο Δημήτρης Κέρκας από τον Φάρο του Κόσμου.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2021 στην Ελλάδα.

« Παλαιότερες καταχωρίσεις